Regulamin Akcji Promocyjnej 32,1%

 

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest GO Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§ 2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 

§ 3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§ 4

 

Promocja trwa od godziny 2100 dnia 10.08.2019 aż do godziny 900 dnia 12.08.2019.
 

 

§ 5

 

Promocja odbywa się wyłącznie w sklepie internetowym firmy GO Sport znajdującym się pod adresem www.go-sport.pl.

 

§ 6


Promocja obowiązuje na wszystkie produky znajdujące sie w ofercie sklepu internetowego GO Sport.

§ 7


Zniżka zostanie naliczona po dodaniu porduktu do koszyka. Rabat wynosi 32,1% ceny wyjściowej. Promocja nie dotyczy rowerów, sprzętu fitness, działu skate i produktów przecenionych. 

 

§ 8

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani bonami programu lojalnościowego FeelGood.

 § 9

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§ 10

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

§ 11

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

 

§ 12

 

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego GO Sport.

 

§ 13

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać drogą elektroniczną za pomocą wiadomości mailowej lub Formularza zgłoszeniowego wraz z uzasadnieniem.

 

 

§ 14

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§ 15

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

 § 16

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym

 

§17

 

Wszelkie pytania związane z Promocjami powinny być kierowane mailowo lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta GO Sport.

 

§ 18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§ 19

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§ 20

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny na stronie internetowej www.go-sport.pl/regulamin-promocja-32-1.