Regulamin Akcji Promocyjnej

Bon dla uczestników programu lojalnościowego FeelGood

-50zł na kategorię Buty outdoor

 (maksymalnie -20% od wartości produktu)

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 §3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§4

 

Promocja trwa w dniach 26.10 – 8.11.2020 r.

 

§5

 

Promocja odbywa się we wszystkich sklepach stacjonarnych GO Sport na terenie Polski.

 

§6

 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Zniżka naliczana jest od ceny na metce.

 

§7

 

Uczestnicy programu lojalnościowego mogą skorzystać z rabatu 50 zł na wszystkie buty outdoor z zastrzeżeniem, że rabat może wynieść maksymalnie 20% od wartości zakupu. W przypadku zakupu kilku produktów wliczających się do promocji - rabat naliczany jest na cały paragon (nie na pojedyncze produkty). Czyli zniżka może wynieść maksymalnie 50 zł na paragon. Aby skorzystać z rabatu należy przedstawić przy kasie indywidualny kod rabatowy otrzymany w email-u lub powiadomieniu push w aplikacji. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko raz w sklepie stacjonarnym GO Sport w terminie 26.10 – 8.11.2020.

 

Np.

 

  • kupując buty outdoor za 129,99 zł, klient chce zrealizować bon, otrzymuje 26 zł rabatu (ponieważ rabat może wynieść maksymalnie 20% wartości zakupu) i płaci za nie 103,99 zł
  • kupując buty outdoor za 250zł, rabat wynosi 50zł (= 20% ceny) i klient płaci 200 zł
  • kupując buty outdoor za 400 zł rabat wynosi 50zł, jest to mniej niż 20% ale kupon rabatowy to maksymalnie  -50zł. Klient płaci 350 zł za buty.

 

  §8

 

Promocja nie łączy się z bonami rabatowymi programu lojalnościowego FeelGood (-15% za uzbieranie 450 pkt.) oraz z produktami oznaczonymi „Oferta Specjalna”.

 

§9

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§10

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

 §11

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

 §12

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci GO Sport, w którym dokonano zakupu danych produktów.

 

§13

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§14

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

 §15

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

 §16

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§17

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

§18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§19

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§20

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych GO Sport objętych Promocją.