Regulamin Akcji Promocyjnej -50% na drugi produkt

 

Regulamin Akcji Promocyjnej

-50% na drugi produkt

 

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§ 2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 § 3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§ 4

 

Promocja trwa w dniach 09 – 10.07.2021 r.

 

 § 5

 

Promocja jest dostępna wyłącznie w sklepach stacjonarnych:

 

GO Sport Warszawa CH Atrium Promenada;
GO Sport Warszawa Wileńska,
GO Sport Warszawa CH Janki,
GO Sport Kielce CH Echo,
GO Sport Łódź Manufaktura,
GO Sport Płock GH Mazovia.

§ 6

 

Przy zakupie dowolnego produktu z kategorii odzież i obuwie drugi tańszy produkt otrzymasz ze zniżką  -50%*

 

*Rabat dotyczy wszystkich produktów przecenionych i nieprzecenionych z wymienionych kategorii, naliczany jest od pierwotnej ceny produktu. Maksymalna wysokość rabatu na drugi produkt może wynosić łącznie -50%. Produkty można dowolnie mieszać między wymienionymi kategoriami.

Przy zakupie dwóch produktów ze wskazanych kategorii, co drugi tańszy produkt (licząc od ceny pierwotnej) zostanie obniżony maksymalnie do -50%. Wartość produktu zostanie rozdzielona i odjęta proporcjonalnie od produktów znajdujących się na paragonie.

Przy zakupie wielokrotności 2 produktów ze wskazanych kategorii, co drugi tańszy produkt (licząc od ceny pierwotnej) zostanie obniżony maksymalnie do -50%. Wartość produktów zostanie rozdzielona i odjęta proporcjonalnie od wszystkich produktów wchodzących w skład promocji,  znajdujących się na paragonie.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Klienci programu lojalnościowego FeelGood! nie mogą wymieniać zgromadzonych punktów bonusowych na dodatkowy wyższy rabat, ale uzyskają punkty cashback w ramach promocji -50% na drugi tańszy produkt z wymienionych kategorii.

 

§ 7

 

Kategorie produktów objętych promocją:

App

App Otdr

App Spt

App BSwm

App Alp

App Snb

App Kds

App Acc

App TmS

Ftw

Ftw Otdr

Ftw Spt

Ftw BSwm

Ftw Kds

Ftw TmS

 

§ 8

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

 § 9

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

 § 10

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

 § 11

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci GO Sport, w którym dokonano zakupu danych produktów.

 

§ 12

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§ 13

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

 § 14

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

§ 15

 

Prawo zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji przysługuje wyłącznie w przypadku zwrotu wszystkich produktów objętych promocją.

Sprzedawca oznaczy dowód zakupu produktów w ramach promocji poprzez przystawienie na tymże dowodzie pieczątki z napisem „AKCJA SPECJALNA”.

Sprzedawca zweryfikuje prawo do zwrotu na podstawie dowodu zakupu oznaczonego wyżej wymienioną pieczątką.

 

§ 16

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 17

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

 § 18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 § 19

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§ 20

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych GO Sport objętych Promocją.