Regulamin Akcji Promocyjnej -20% lub -30% na produkty marki Fila

Regulamin Akcji Promocyjnej

-20% lub -30% na produkty marki Fila

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

Warunki Promocji

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 §3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

§4

 

Promocja trwa w dniach 07.10.2021 – 31.10.2021 r.

§5

 

Promocja jest dostępna w sklepie online.

  §6

Rabat obejmuje tylko produkty marki Fila.

Przy zakupie dwóch dowolnych produktów marki Fila przysługuje rabat -20%, który naliczany jest w koszyku.

W przypadku zakupu trzech lub więcej produktów marki Fila naliczany jest rabat -30%.

 *Rabat dotyczy wszystkich produktów, naliczany jest od pierwotnej ceny produktu. Maksymalna wysokość rabatu może wynosić łącznie -30%. Produkty można dowolnie mieszać między kategoriami.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§7

 

Promocja obejmuje wszystkie kategorie produktowe.

§8

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

§9

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

§10

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

§11

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci GO Sport, w którym dokonano zakupu danych produktów.

§12

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

§13

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 §14

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

§15

 

Prawo zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji przysługuje wyłącznie w przypadku zwrotu wszystkich produktów objętych promocją.

§16

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§17

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

§18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§19

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

§20

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej go-sport.pl.