Regulamin Akcji Promocyjnej -30% na marki GO Sport

Regulamin Akcji Promocyjnej

-30% na marki GO Sport

 

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 §3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§4

 

Promocja trwa w dniach 12.01-17.01.2021 r.

 

 §5

 

Promocja odbywa się na stronie internetowej www.go-sport.pl.

 

§6

 

Promocja uprawnia do uzyskania 30%* rabatu na odzież i obuwie marek Outventure, Demix, Termit, Glissade, Volkl, Joss.

*Rabat dotyczy produktów przecenionych i nieprzecenionych ww. marek, naliczany jest od pierwotnej ceny produktu. Minimalna wysokość uzyskanego w promocji rabatu może wynieść 30%.

Promocja uprawnia do uzyskania dodatkowych 10%* na produkty w koszyku.

 

*Promocja dostępna tylko dla uczestników programu lojalnościowego FeelGood. Dodatkowy rabat naliczany jest od aktualnej ceny produktu.

 

§7

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§8

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

 §9

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

§10

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy kierować drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem na adres mailowy sklep@mail.go-sport.pl .

§11

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§12

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

§13

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

§14

 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania drogą elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na e-mail wskazany w wiadomości zawierającej reklamację.

 

§15

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§16

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§17

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny na stronie www.go-sport.pl.