Regulamin Akcji Promocyjnej BLACK FRIDAY 2021

Regulamin Akcji Promocyjnej

BLACK FRIDAY

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

Warunki Promocji

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 §3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

§4

 

Promocja trwa w dniach 22.11.2021 – 29.11.2021 r.

§5

 

Promocja jest dostępna w wszystkich sklepach stacjonarnych i sklepie online.

  §6

 

Przy zakupie dowolnych produktów z kategorii odzież i obuwie otrzymasz rabat do -30%*.

Przy zakupie dowolnych produktów z kategorii sprzęt otrzymasz rabat do -15%*.

 §7

 

*Rabat dotyczy wszystkich produktów z wymienionych kategorii, naliczany jest od pierwotnej ceny produktu. Maksymalna wysokość rabatu może wynosić łącznie -30% lub -15% w zależności od kategorii produktu. Produkty można dowolnie mieszać między wymienionymi kategoriami.

Wartość rabatu zostanie odjęta od ceny produktu spełniającego warunki promocji, znajdującego się na paragonie.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 §8

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 §9

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

§10

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

§11

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci GO Sport, w którym dokonano zakupu danych produktów.

§12

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

§13

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 §14

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

§15

 

Sprzedawca oznaczy dowód zakupu produktów w ramach promocji poprzez przystawienie na tymże dowodzie pieczątki z napisem „AKCJA SPECJALNA”.

Sprzedawca zweryfikuje prawo do zwrotu na podstawie dowodu zakupu oznaczonego wyżej wymienioną pieczątką.

§16

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§17

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

§18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§19

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

§20

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych GO Sport objętych Promocją.