Regulamin Akcji Promocyjnej Dzień Kobiet dla FG

Regulamin Akcji Promocyjnej

Dzień Kobiet dla FG

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

Warunki Promocji

 

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

§3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§4

 

Promocja trwa w dniach 1-8.03.2021r.

 

§5

 

Promocja odbywa się we wszystkich sklepach GO Sport na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na www.go-sport.pl.

 

§6

 

Promocja uprawnia klientów programu lojalnościowego FeelGood! do skorzystania z dodatkowych rabatów na odzież i obuwie:

1. 20% rabatu na produkty nieprzecenione z kategorii odzież i obuwie z kolekcji damskiej i dziewczęcej.

 2. 10% dodatkowego rabatu na produkty przecenione z kategorii odzież i obuwie. 

Rabat 10% naliczany jest od aktualnej ceny produktu. Nie obowiązują maksymalne ograniczenia rabatowe. Rabat dodatkowe 10% nie obowiązuje na produkty oznaczone „Okazja” lub „Oferta specjalna”.

 

§7

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§8

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

§9

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

§10

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci GO Sport, w którym dokonano zakupu danych produktów.

 

§11

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§12

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

§13

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

§14

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§15

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

§16

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§17

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§18

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych GO Sport objętych Promocją.