Regulamin Akcji Promocyjnej FeelGood!

Regulamin Akcji Promocyjnej

„Dodatkowe 200 punktów dla klientów programu lojalnościowego FeelGood!”

 

Organizatorem akcji promocyjnej organizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej: „Promocja)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

  

Warunki Promocji

§1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki osób, które przystąpiły do Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Promocja odbywa się w ramach Programu Lojalnościowego „FEELGOOD!”, którego zasady zostały określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego „FEELGOOD!” (dalej: „Regulamin „FEELGOOD!”) opublikowanym pod adresem https://www.go-sport.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego-feelgood. Promocja ma charakter dodatkowy w stosunku do Programu Lojalnościowego określonego w Regulaminie „FEELGOOD!”, co oznacza, że udział w Promocji może wiązać się z nadaniem Uczestnikowi dodatkowych uprawnień w stosunku do uprawnień wynikających z Programu Lojalnościowego określonego w Regulaminie „FEELGOOD!”.
 3. Niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu „FEELGOOD!” oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. Zwroty zapisane z niniejszym Regulaminie wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie „FEELGOOD!”, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu.

 §2

 1. Uczestnikiem Promocji może być Uczestnik w rozumieniu Regulaminu „FEELGOOD!”, który spełni dodatkowo warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie ”FEELGOOD!”.

 §3

Promocja trwa w dniach 10.01.2022 – 30.01.2022 r., co oznacza, że w tym czasie Uczestnik może dokonać zakupów, za które może uzyskać Dodatkowe Punkty Lojalnościowe na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§4

Zebranie Dodatkowych Punktów Lojalnościowych jest możliwe za zakupy dokonane we wszystkich sklepach stacjonarnych GO Sport na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym  www.go-sport.pl.

 §5

 1. Promocja uprawnia Uczestników do uzyskania 200 dodatkowych punktów lojalnościowych („Dodatkowe Punkty Lojalnościowe”) za jednorazowe zakupy o wartości minimum 100 zł, pod warunkiem, że cała ta kwota zostanie opłacona pieniędzmi, nie zaś rabatami, zniżkami, bonusami czy też innymi podobnymi sposobami.

Przykład: jeśli Uczestnik kupi buty za 100 zł i zapłaci 30% z użyciem Punktów Lojalnościowych, wówczas jego rachunek wynosi 70 zł i nie otrzyma 200 Dodatkowych Punktów Lojalnościowych.

 1. W Promocji każdy z Uczestników może wziąć udział wyłącznie jeden raz dziennie, co oznacza, że Promocja obejmie wyłącznie jedną transakcję danego Uczestnika w ciągu danego dnia.
 2. Dodatkowe Punkty Lojalnościowe zebrane podczas Promocji zostaną naliczone od razu, natomiast będą widoczne na koncie Uczestnika od dnia 21.02.2022.
 3. Uczestnik może wykorzystać Dodatkowe Punkty Lojalnościowe i wymienić je na rabaty zgodnie z Regulaminem „FEELGOOD!” wyłącznie w dniach 21.02-13.03.2022. Maksymalna wysokość rabatów wynosi:
  1. 30% na towary inne niż sprzęt;
  2. 15% na sprzęt;
  3. 30% na serwis;
  4. do 50% na towary już przecenione.

 §6

Oprócz Dodatkowych Punktów Lojalnościowych przyznanych w ramach niniejszej Promocji, Uczestnik otrzymuje na dotychczasowych zasadach Punkty Lojalnościowe w ramach Regulaminu „FEELGOOD!”:

 §7

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie, należące do Programu Lojalnościowego FeelGood! w dniu skorzystania z Promocji i spełniające warunki do bycia Uczestnikiem Programu Lojalnościowego FeelGood!.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 §8

 1. Ewentualne reklamacje wraz z uzasadnieniem, dotyczące spraw związanych z Promocją, można składać w trakcie trwania Promocji, jak również w terminie 14 dni po jej zakończeniu, na piśmie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta na adres sklep@mail.go-sport.pl.
 2. Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.
 4. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta na adres sklep@mail.go-sport.pl.

 §9

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem zwrotów i wymiany towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych sieci GO Sport Polska, dostępnym na stronie internetowej www.go-sport.pl oraz w sklepach stacjonarnych.

 §10

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 §11

Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora, we wszystkich sklepach stacjonarnych oraz na stronie www.go-sport.pl.