Regulamin Akcji Promocyjnej -20% na buty outdoor

 

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§ 2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 

§ 3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§ 4

 

Promocja trwa w dniach 11-30 czerwca 2019 r.

 

 

§ 5

 

Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach GO Sport na terenie Polski oraz w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.go-sport.pl.

 

§ 6

 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Zniżka 20% dotyczy produktów nieprzecenionych z §7. Rabat aktywuje się automatycznie po dodaniu produktów do koszyka. Promocja działa również przy zakupie wielokrotnym tj. 2,3,4 etc. produktów.

 

§ 7

 

 

Rabat obowiązuje przy zakupie co najmniej 1 pary nieprzecenionych butów typu outdoor:

OBUWIE KEMPINGOWE JR
KALOSZE JR
BUTY TURYST.NIS.JR
BUTY TURYST.WYS. JR
BUTY PO NARTACH JR
SANDALY TURYST. JR
OBUWIE KEMPINGOWE K
KALOSZE K
BUTY TURYST.NISKIE K
BUTY TURYST.WYS. K
BUTY PO NARTACH K
SANDALY TURYST.K
OBUWIE KEMPINGOWE M
KALOSZE M
BUTY TURYST.NISKIE M
BUTY TURYST.WYS. M
BUTY PO NARTACH M
SANDALY TURYST. M


§ 8 

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani bonami programu lojalnościowego FeelGood.

 

§ 9

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§ 10

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

 

§ 11

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

 

§ 12

 


Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego GO Sport.

 

§ 13

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§ 14

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

 

§ 15

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 16

 

 

Wszelkie pytania związane z Promocjami powinny być kierowane mailowo lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta GO Sport..

 

§ 17

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§ 18

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§ 19

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny na stronie internetowej www.go-sport.pl/regulamin-buty-outdoor