Regulamin Dzień Dziecka

 

Regulamin Akcji Promocyjnej z okazji Dnia Dziecka

 

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

Warunki Promocji

 

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 §3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§4

 

Promocja trwa w dniach 29.05 – 01.06. 2019 r.

 

 §5

 

Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach Go Sport na terenie Polski oraz na stronie internetowej www.go-sport.pl.

 

§6

 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Zniżka dotyczy produktów w cenie regularnej i naliczana jest od ceny na metce.

 

§7

 

Promocja 2+1 dotyczy wyłącznie produktów z kategorii tekstylia dziecięce. Przy zakupie dwóch produktów z tej kategorii trzeci najtańszy produkt otrzymasz za 1 grosz.

 

§8 

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani bonami programu lojalnościowego FeelGood.

 

§9

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§10

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

 §11

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

 §12

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci Go Sport, w którym dokonano zakupu danych produktów.

 

§13

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§14

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu

 

 §15

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

 §16

 

Prawo zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji przysługuje wyłącznie w przypadku zwrotu wszystkich produktów objętych promocją.

Sprzedawca oznaczy dowód zakupu produktów w ramach promocji poprzez przystawienie na tymże dowodzie pieczątki z napisem „AKCJA SPECJALNA”.

Sprzedawca zweryfikuje prawo do zwrotu na podstawie dowodu zakupu oznaczonego wyżej wymienioną pieczątką.

 

§17

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§18

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

§19

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§20

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§21

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora, we wszystkich sklepach stacjonarnych Go Sport objętych Promocją oraz na stronie internetowej go-sport.pl.