REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

 

Regulamin 

programu lojalnościowego

"FEELGOOD!"

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!".
 2. Organizatorem Programu jest Go Sport Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

ROZDZIAŁ 2

DEFINICJE

Używane w Regulaminie określenia odpowiednio oznaczają:

 1. Organizator – Go Sport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 179, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028260, NIP: 951-18-61-015, REGON: 013125125, z kapitałem zakładowym w kwocie 47.500.000,00 PLN;
 2. Program – program lojalnościowy FeelGood!, którego warunki określa niniejszy Regulamin, kierowany do obecnych i przyszłych klientów Organizatora;
 3. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – zespół rozwiązujący problemy, odpowiadający na pytania Uczestników oraz realizujący inne kwestie określone w niniejszym Regulaminie, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr 22 290 40 30 lub mailowo pisząc na adres sklep@mail.go-sport.pl
 4. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 18 lat, a także przystąpiła do Programu;
 5. Karta FeelGood! – karta Programu w wersji papierowej lub w aplikacji mobilnej GO Sport na głównym ekranie, zawierająca numer identyfikacyjny z kodem kreskowym, umożliwiająca przyporządkowanie Konta Osobistego do danego Uczestnika. Przez Kartę FeelGood! należy również rozumieć funkcjonalność przyporządkowania do danego Uczestnika jego Konta Osobistego założonego samodzielnie przez Uczestnika na stronie www.go-sport.pl lub przy udziale personelu Organizatora przy kasie w sklepie stacjonarnym;
 6. Konto Osobiste – konto na dedykowanym przez Organizatora serwerze, przyporządkowane do Karty FeelGood! danego Uczestnika, pozwalające w szczególności na: odnotowywanie zakupów Uczestnika, sprawdzenie liczby Punktów Lojalnościowych zarejestrowanych na Karcie FeelGood!, operacje na własnych danych osobowych oraz dokonywanie zakupów internetowych na zalogowanym koncie, przy zachowaniu wszystkich korzyści uczestnictwa z Programu;
 7. Punkty Lojalnościowe – punkty przyznawane Uczestnikowi za zakupy towarów dokonane w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Organizatora oraz za inne aktywności określone w niniejszym Regulaminie;
 8. Poziom – status przyznawany danemu Uczestnikowi na podstawie sumy kwot faktycznie wydanych na zakupy w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Organizatora w ramach Programu na Kartę FeelGood! i liczonych od dnia założenia Konta Osobistego. 

 

ROZDZIAŁ 3

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 18 lat, a także wyraziła wolę przystąpienia do Programu i dokonała rejestracji w Programie poprzez:
  1. rejestrację w sklepie stacjonarnym przy kasie przy pomocy kasjera, lub
  2. pobranie aplikacji mobilnej GO Sport i zarejestrowanie się w aplikacji, lub
  3. rejestrację na stronie internetowej www.go-sport.pl z zaznaczeniem opcji „Dołącz do Programu FeelGood!”.
 3. Rejestracja w Programie wymaga podania następujących danych: 
  1. w przypadku rejestracji przy kasie w sklepie stacjonarnym:
   1. Imienia
   2. Nr telefonu komórkowego
   3. Adresu e-mail
  2. w przypadku rejestracji w aplikacji mobilnej GO Sport:
   1. Imienia
   2. Nr telefonu komórkowego
   3. Adresu e-mail
   4. Hasła osobistego
  3. w przypadku rejestracji przez stronę internetową www.go-sport.pl:
   1. Imienia
   2. Nr telefonu komórkowego
   3. Adresu e-mail
   4. Hasła osobistego.
 4. W przypadku rejestracji w Programie na podstawie ust. 3 lit. a i b powyżej, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na utworzenie konta w sklepie internetowym, które zostanie aktywowane po akceptacji regulaminu sklepu internetowego podczas pierwszego logowania się.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w Programie FeelGood! Uczestnikowi, który podczas rejestracji podał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane. 
 6. Organizator jest uprawniony do usunięcia Konta Osobistego Uczestnika oraz znajdujących się na nim Punktów Lojalnościowych, jeżeli Uczestnik nie przeprowadzi z wykorzystaniem Karty FeelGood! żadnej transakcji w sklepie Organizatora przez okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia ostatniej transakcji. 

 

ROZDZIAŁ 4

KARTA FEELGOOD!

 1. Karta FeelGood! jest kartą służącą identyfikacji Uczestnika i zapewniającą udział w Programie.
 2. Karta FeelGood! umożliwia Uczestnikowi zbieranie Punktów Lojalnościowych.
 3. Karta FeelGood! nie jest instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz. U. z 2020 poz. 794), w szczególności nie jest kartą płatniczą ani instrumentem opartym na karcie płatniczej.
 4. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę FeelGood!.
 5. Papierowa Karta FeelGood! wydawana była Uczestnikom w momencie przystąpienia do Programu do dnia 21 kwietnia 2018 r. Od dnia 22 kwietnia 2018 r. dołączenie do Programu możliwe jest tylko poprzez rejestrację w aplikacji mobilnej, w sklepie stacjonarnym przy kasie lub na stronie www.go-sport.pl. Zakładając konto w aplikacji mobilnej, Uczestnicy mają łatwy dostęp do elektronicznej Karty FeelGood!. Wydawana wcześniej papierowa Karta FeelGood! wciąż obowiązuje w sklepach i umożliwia zidentyfikowanie Uczestnika.
 6. Na Karcie FeelGood! (zarówno papierowej, jak i elektronicznej w aplikacji mobilnej) umieszczony jest unikatowy numer z kodem kreskowym umożliwiający przypisanie Karty FeelGood! konkretnemu Uczestnikowi oraz jego identyfikację podczas zakupów lub w kontaktach z BOK.
 7. Papierowa Karta FeelGood! jest własnością Organizatora, Uczestnik jest jej posiadaczem i może jej używać celem realizacji swoich uprawnień wynikających z Programu.
 8. W razie kradzieży, zagubienia lub zniszczenia papierowej Karty FeelGood!, Uczestnik powinien zgłosić to zdarzenie niezwłocznie do BOK telefonicznie lub mailowo, a BOK udzieli Uczestnikowi wskazówek co do dalszego postępowania. 
 9. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę FeelGood! jest Uczestnikiem lub osobą upoważnioną przez Uczestnika do posługiwania się Kartą FeelGood!. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą FeelGood! przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty FeelGood! i niezwłocznego niezgłoszenia przez Uczestnika tego faktu Organizatorowi lub ujawnienia indywidualnego numeru Karty FeelGood! osobie nieupoważnionej.

 

ROZDZIAŁ 5

KONTO OSOBISTE

 1. Każdy Uczestnik należący do Programu jest uprawniony do korzystania z własnego Konta Osobistego na stronie www.go-sport.pl lub w aplikacji mobilnej GO Sport.
 2. Logując się na Konto Osobiste, Uczestnik wpisuje w pole „login” numer swojej Karty FeelGood! lub adres e-mail, który podał przy rejestracji, a w pole „hasło” wpisuje ustanowione przez siebie hasło.
 3. Konto Osobiste zapewnia Uczestnikowi w szczególności: 
  1. możliwość podglądu dokonanych z wykorzystaniem Karty FeelGood! transakcji w sklepach Organizatora;
  2. możliwość podglądu liczby zebranych Punktów Lojalnościowych;
  3. możliwość wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych Uczestnika;
  4. możliwość wprowadzenia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

ROZDZIAŁ 6

ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

 1. Program ma zastosowanie w przypadku dokonania zakupów towarów na Kartę FeelGood!: 
 1. we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2. w sklepie internetowym na stronie www.go-sport.pl.
 1. Warunkiem otrzymania Punktów Lojalnościowych jest dokonywanie zakupów na życzenie Uczestnika na Kartę FeelGood!, co oznacza, że zakup jest dokonywany:
  1. po zalogowaniu się na Konto Osobiste Uczestnika w sklepie internetowym, 
  2. po podaniu do zeskanowania papierowej Karty FeelGood! w sklepach stacjonarnych,
  3. po podaniu do zeskanowania Karty FeelGood! z aplikacji mobilnej w sklepach stacjonarnych,
  4. po wyszukaniu Uczestnika w systemie przy kasie w sklepie stacjonarnym.
 2. Usunięto.
 3. Nowy Uczestnik, przystępując do Programu, korzysta z dodatkowego jednorazowego rabatu w wysokości 10% aktualnej faktycznej ceny nabywanego towaru. Rabat ten obowiązuje tylko na pierwsze zakupy i jest naliczany zarówno na towary przecenione, jak i nieprzecenione. Jeśli dany towar jest już przeceniony, to suma rabatów z tytułu jego przecenienia i rabatu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie może być większa niż 50% ceny pierwotnej towaru przed rabatami. 
 4. Za pierwsze zakupy w Programie w sklepie stacjonarnym nowy Uczestnik otrzymuje na swoje Konto Osobiste Punkty Lojalnościowe w liczbie równej 50% aktualnej ceny nabywanego towaru pomniejszonej o 10% rabat, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

Przykład:  Cena towaru wynosi 100,00 PLN. Uczestnik korzysta z jednorazowego 10% rabatu za przystąpienie do Programu i nabywa towar za 90,00 PLN. Uczestnik otrzymuje za ten zakup 45 Punktów Lojalnościowych (50% x 90,00 PLN).

 1. Każdy Uczestnik Programu posiada swój osobisty Poziom przypisywany na podstawie sumy kwot faktycznie wydanych na zakupy w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Organizatora, dokonanych w ramach Programu na Kartę FeelGood! i liczonych od dnia założenia Konta Osobistego: 
  1. jeśli Uczestnik wydał 0 – 999,00 PLN, otrzymuje Poziom Brązowy;
  2. jeśli Uczestnik wydał 1.000,00 PLN – 9.999,00 PLN, otrzymuje Poziom Srebrny;
  3. jeśli Uczestnik wydał 10.000,00 PLN i więcej, otrzymuje Poziom Złoty.
 2. Robiąc zakupy na Kartę FeelGood! Uczestnik zbiera Punkty Lojalnościowe na swoje Konto Osobiste w liczbie uzależnionej od kwoty faktycznie wydanej za dane zakupy oraz posiadanego Poziomu:
  1. posiadając Poziom Brązowy, Uczestnik otrzyma Punkty Lojalnościowe w liczbie równej 10% wydanej kwoty;
  2. posiadając Poziom Srebrny, Uczestnik otrzyma Punkty Lojalnościowe w liczbie równej 20% wydanej kwoty;
  3. posiadając Poziom Złoty, Uczestnik otrzyma Punkty Lojalnościowe w liczbie równej 30% wydanej kwoty.

Przykład:  Kupując spodnie za 100,00 PLN, Uczestnik w zależności od posiadanego Poziomu (Brązowego, Srebrnego lub Złotego) otrzyma odpowiednio 10, 20 lub 30 Punktów Lojalnościowych. 

 1. Zasady działania Programu mogą zostać czasowo zmienione na korzyść Uczestnika w przypadku prowadzenia przez Organizatora ograniczonych w czasie akcji promocyjnych, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.go-sport.pl oraz z sklepach stacjonarnych Organizatora. 
 2. Za zakupy dokonane przed przystąpieniem Uczestnika do Programu nie są przyznawane Punkty Lojalnościowe.
 3. Punkty Lojalnościowe są przyznawane wyłącznie za faktycznie wydaną (zapłaconą) za dany towar kwotę, po uwzględnieniu rabatów i przecen. 

Przykład:  Cena towaru wynosi 100,00 PLN. Uczestnik korzysta z 30% rabatu za przyznane i posiadane Punkty Lojalnościowe i nabywa towar za 70,00 PLN. Kwota ta jest podstawą do naliczenia Punktów Lojalnościowych za dokonany zakup. Jeśli Uczestnik posiada Poziom Brązowy, otrzyma 10% liczonych od 70,00 PLN, czyli 7 Punktów Lojalnościowych.

 1. Przyznawane Punkty Lojalnościowe zaokrąglane są do góry lub do dołu od pełnego punktu. Jeśli wynik wyniesie 0,49 lub mniej – zaokrąglenie następuje do dołu, a jeśli wyniesie 0,50 i więcej – zaokrąglenie następuje do góry. 

Przykład:

 • 30% x 139,99 PLN = 41,99 – Uczestnik posiadający Poziom Złoty otrzyma 42 Punkty Lojalnościowe; 
 • 10% x 1,99 PLN = 0,19 – Uczestnik posiadający Poziom Brązowy otrzyma 0 Punktów Lojalnościowych;
 • 50% x 137 PLN = 68,5 – nowy Uczestnik za pierwszy zakup otrzyma 69 Punktów Lojalnościowych.
 1. Uczestnik ma możliwość otrzymania dodatkowych Punktów Lojalnościowych:
  1. za uzupełnienie danych osobowych Uczestnika, takich jak: data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, ulubiony sklep, zainteresowania – 100 Punktów Lojalnościowych;
  2. za wyrażenie zgody marketingowej po wejściu w życie nowej odsłony Programu, tj. od dnia 10 maja 2021 r. (ponowne wyrażenie zgody nie jest objęte dodatkowymi Punktami Lojalnościowymi) – 50 Punktów Lojalnościowych;
  3. w dniu urodzin (jeśli Uczestnik uprzednio podał za pomocą aplikacji mobilnej GO Sport lub na stronie internetowej www.go-sport.pl datę urodzin):
   1. 50 Punktów Lojalnościowych, jeśli posiada Poziom Brązowy;
   2. 100 Punktów Lojalnościowych, jeśli posiada Poziom Srebrny;
   3. 300 Punktów Lojalnościowych, jeśli posiada Poziom Złoty;
  4. za aktywność sportową i przebyte kroki, jeśli Uczestnik korzysta z aplikacji GO Sport oraz połączył ją z aplikacją Google Fit / Apple Health:
   1. 2 Punkty Lojalnościowe za 9.000 kroków dziennie;
   2. 4 Punkty Lojalnościowe za 12.000 kroków dziennie;
   3. 2 Punkty Lojalnościowe za osiągnięcie celu przebytych kroków 3 dni z rzędu;
   4. 4 Punkty Lojalnościowe za osiągnięcie celu przebytych kroków 5 dni z rzędu;
   5. 2 Punkty Lojalnościowe za spalenie co najmniej 800 kalorii w ciągu dnia;
   6. 4 Punkty Lojalnościowe za spalenie co najmniej 800 kalorii w ciągu dnia 7 dni z rzędu.
 2. Punkty Lojalnościowe nie mogą zostać wymienione na wypłatę gotówki.
 3. Zebrane Punkty Lojalnościowe mogą być na życzenie Uczestnika wymienione na rabaty w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Organizatora, przy czym 1 Punkt Lojalnościowy odpowiada 1 PLN. Zbieranie i wykorzystywanie Punktów Lojalnościowych jest możliwe tylko za uprzednią identyfikacją Uczestnika podczas zakupów przy wykorzystaniu Karty FeelGood!.
 4. Jednorazowo Uczestnik może wykorzystać następujące rabaty:
  1. 30% na towary inne niż sprzęt;
  2. 15% na sprzęt;
  3. 30% na serwis.

Powyższe rabaty są maksymalne. Jeśli Uczestnik posiada mniej Punktów Lojalnościowych, to może skorzystać z mniejszych rabatów.

Przykład:

 • jeśli Uczestnik chce kupić spodnie za 100,00 PLN i posiada 30 Punktów Lojalnościowych, zapłaci za nie kwotę 70,00 PLN, a na pozostałą część zostanie udzielony rabat za posiadane Punkty Lojalnościowe;
 • jeśli Uczestnik chce kupić rower za 1.000,00 PLN i posiada 150 Punktów Lojalnościowych, zapłaci za niego kwotę 850,00 PLN, a na pozostałą część zostanie udzielony rabat za posiadane Punkty Lojalnościowe;
 • jeśli Uczestnik chce skorzystać z serwisu, którego koszt wyniesie 100,00 PLN i posiada 30 Punktów Lojalnościowych, zapłaci za niego kwotę 70,00 PLN, a na pozostałą część zostanie udzielony rabat za posiadane Punkty Lojalnościowe. Jeśli Uczestnik posiada tylko 20 Punktów Lojalnościowych, Uczestnik zapłaci 80,00 PLN, a na pozostałą część zostanie udzielony rabat za posiadane 20 Punktów Lojalnościowych.
 1. Do kategorii sprzętu zalicza się w szczególności: wiązania do nart i snowboardu, buty narciarskie i snowboardowe, narty, narty z wiązaniami, deska snowboardowa, trenażery, rowery, rolki i wrotki, zestawy rolek, hulajnogi, deskorolki, łyżwy, sanki, ławki treningowe, trenażery eliptyczne, rower treningowy stacjonarny, steppery, trampoliny, bieżnie i inny sprzęt wskazany przez Organizatora.
 2. Jeśli Uczestnik podczas jednego zakupu nabywa pozycje należące do więcej niż jednej kategorii, o których mowa w ust. 15 powyżej (towary inne niż sprzęt, sprzęt i serwis), i wymienia Punkty Lojalnościowe na rabaty, to osobny rabat będzie naliczony dla każdej pozycji zakupionej w ramach jednego paragonu. 
 3. Jeśli towar inny niż sprzęt jest już przeceniony np. o 20%, to Uczestnik może wykorzystać posiadane Punkty Lojalnościowe na brakujące 10% wartości pierwotnej, żeby skorzystać z maksymalnego przysługującego mu rabatu, czyli 30%. 

Przykład:  Cena pierwotna towaru wynosi 100,00 PLN. Jest on przeceniony o 20%, czyli jego aktualna cena wynosi 80,00 PLN. Uczestnik chce kupić ten towar i skorzystać z maksymalnego 30% rabatu przysługującego za Punkty Lojalnościowe. W tym celu wykorzystuje wymaganą liczbę punktów (10 Punktów Lojalnościowych), aby uzyskać 10% rabat potrzebny do osiągnięcia maksymalnego 30% rabatu za Punkty Lojalnościowe. Maksymalny 30% rabat naliczany jest od ceny pierwotnej. 

 1. W przypadku wymiany Punktów Lojalnościowych na rabaty, zaokrąglane są one zawsze do dołu. 

Przykład:  30% x 139,99 PLN = 41,99 – Uczestnik będzie potrzebował 41 Punktów Lojalnościowych, żeby skorzystać z 30% rabatu na towar o wartości 139,99 PLN.

 1. Wymiana zebranych Punktów Lojalnościowych na rabaty powoduje pomniejszenie salda Konta Osobistego Uczestnika o odpowiednią liczbę wykorzystanych Punktów Lojalnościowych.
 2. Podczas transakcji Uczestnik nie ma obowiązku skorzystania z posiadanych Punktów Lojalnościowych, a wykorzystanie odbywa się na jego wyraźne życzenie.
 3. W przypadku zwrotu towaru zakupionego na Kartę FeelGood!, w tym zarówno zwrotu towaru pełnowartościowego, jak też towaru reklamowanego:
  1. z Konta Osobistego Uczestnika zostają odjęte Punkty Lojalnościowe, które Uczestnik wcześniej otrzymał z tytułu zakupu zwracanego towaru,
  2. Uczestnik otrzymuje z powrotem Punkty Lojalnościowe, które wydał na rabat podczas zakupu zwracanego towaru.

Podczas dokonywania zwrotu towaru zakupionego wcześniej na Kartę FeelGood! Uczestnik zobowiązany jest okazać personelowi sklepu zarówno dowód jego zakupu, jak i Kartę FeelGood!.

 1. Ujemne Punkty Lojalnościowe są możliwe i mogą się zdarzyć przy zwrotach towarów. 

Przykład:  Uczestnik ma 0 Punktów Lojalnościowych i przysługuje mu Poziom Złoty. Kupuje towar za 100,00 PLN i otrzymuje 30% wydanej kwoty w Punktach Lojalnościowych, czyli 30 Punktów Lojalnościowych. Następnie po kilku dniach kupuje kolejny towar za 100,00 PLN korzystając z zebranych 30 Punktów Lojalnościowych i wymieniając je na zniżkę 30%. Płaci 70,00 PLN i otrzymuje za ten zakup 21 Punktów Lojalnościowych (30%) na swoje Konto Osobiste. Zatem ma teraz 21 Punktów Lojalnościowych. Decyduje się zwrócić wcześniej zakupiony towar, za który otrzymał 30 Punktów Lojalnościowych. Zatem z jego Konta Osobistego będzie odjęte te 30 Punktów Lojalnościowych i jego obecne saldo wyniesie 21 - 30 = - 9 .

 1. Punkty Lojalnościowe za daną transakcję będą naliczane w następujący sposób: 
  1. za zakupy towarów w sklepach Organizatora Punkty Lojalnościowe zostaną dodane lub odjęte na Kontach Osobistych Uczestników w ciągu maksymalnie 72 godzin od chwili zakupu, 
  2. za aktywność sportową w aplikacji mobilnej Punkty Lojalnościowe zostaną dodane z reguły tego samego dnia, 
  3. za uzupełnienie profilu i wyrażenie zgody marketingowej, Punkty Lojalnościowe zostaną dodane z reguły po kilku minutach.
 2. Punkty Lojalnościowe uzyskane za zakupy (cashback) tracą ważność (znikają z Konta Osobistego), jeśli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu na kartę FeelGood! w ramach Programu w sklepach Organizatora (stacjonarnych lub internetowym) w ciągu 180 dni od dnia ostatniej transakcji. 
 3. Dodatkowe Punkty Lojalnościowe przyznane na podstawie ust. 12 powyżej tracą ważność (znikają z Konta Osobistego):
  1. po 90 dniach – w przypadku Punktów Lojalnościowych uzyskanych za uzupełnienie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 12 lit. a powyżej, 
  2. po 90 dniach – w przypadku Punktów Lojalnościowych uzyskanych za wyrażenie zgody marketingowej zgodnie z ust. 12 lit. b powyżej, 
  3. po 30 dniach – w przypadku Punktów Lojalnościowych uzyskanych w dniu urodzin zgodnie z ust. 12 lit. c powyżej,
  4. po 180 dniach od dnia ostatniego naliczenia punktów z tytułu aktywności fizycznej – w przypadku Punktów uzyskanych za aktywność sportową zgodnie z ust. 12 lit. d powyżej. 
 4. Podczas zakupów w sklepie internetowym, Uczestnikowi posiadającemu Poziom Brązowy lub Srebrny przysługuje darmowa dostawa do wybranego sklepu stacjonarnego, natomiast Uczestnik posiadający Poziom Złoty ma prawo skorzystać z darmowej dostawy do domu.

 

ROZDZIAŁ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Go Sport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 179, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028260, NIP: 951-18-61-015, REGON: 013125125, z kapitałem zakładowym w kwocie 47.500.000,00 PLN. 
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres Go Sport Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa lub na adres e-mail: daneosobowe@mail.go-sport.pl
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
  1. realizacji Programu polegającej na rejestracji, uczestnictwie i dostępie do dodatkowych rabatów i promocji dla Uczestników Programu, w tym przy wykorzystaniu naliczonych Punktów Lojalnościowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
   1. prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) – ze względu na przepisy, szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji;
   2. ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w celu umożliwienia dochodzenia lub obrony roszczeń;
  3. zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. W przypadku braku podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu nie będzie możliwe przystąpienie i uczestnictwo w Programie. 
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, w tym dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 
 8. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Każdej osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje: 
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, 
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z rezygnacją w tym Programie.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe są w punkcie 2 powyżej).
 11. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

ROZDZIAŁ 8

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 1. Z BOK można się kontaktować telefonicznie na numer: 22 290 40 30 lub mailowo na adres: sklep@mail.go-sport.pl w celu uzyskania informacji dotyczących Programu. 
 2. BOK jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 17:00.
 3. Poprzez kontakt z BOK Uczestnik może: 
  1. uzyskać wszelkie informacje związane z Programem;
  2. zgłaszać fakt kradzieży, zgubienia, zniszczenia papierowej Karty FeelGood!;
  3. zgłaszać reklamacje w zakresie funkcjonowania Programu;
  4. uzupełniać, uaktualniać, dokonywać sprostowania danych osobowych;
  5. załatwiać inne sprawy związane z Programem, dla których BOK jest właściwe zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

ROZDZIAŁ 9

REKLAMACJE

 1. Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu.
 2. Reklamacje można składać kontaktując się z BOK telefonicznie na nr: 22 290 40 30 lub drogą mailową na adres: sklep@mail.go-sport.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, numer Karty FeelGood!, adres e-mail). 
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Organizator otrzymał reklamację. 
 5. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ 10

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z BOK w formie wiadomości email na adres: sklep@mail.go-sport.pl i poinformować o chęci rezygnacji z Programu.
 2. Rezygnacja oznacza likwidację Konta Osobistego, dezaktywację Karty FeelGood! oraz niemożność skorzystania z Punktów Lojalnościowych.
 3. Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w rozumieniu Rozdziału 7 niniejszego Regulaminu. 
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika papierowa Karta FeelGood! winna zostać niezwłocznie zniszczona przez Uczestnika.

 

ROZDZIAŁ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomiewww.go-sport.plń Uczestników Programu, tj. poprzez stosowne ogłoszenia na stronie internetowej  oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora. 
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom przed jego wejściem w życie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, informacja o tym zostanie przekazana co najmniej na 60 dni przed takim zawieszeniem lub zakończeniem.
 4. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu, Punkty Lojalnościowe zebrane i niewykorzystane przez Uczestnika mogą zostać wykorzystane najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia lub zawieszenia Programu. 
 5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2021 r. i w całości zastępuje Regulamin Programu Lojalnościowego „FEELGOOD!” z dnia 10 maja 2021 r. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu zakończenia Programu.
 6. Uczestnictwo w Programie nie rodzi po stronie Organizatora innych zobowiązań poza tymi, które zostały wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie.
 7. Regulamin Programu jest dostępny w BOK, w sklepach stacjonarnych Organizatora oraz na stronie internetowej www.go-sport.pl.