Regulamin Akcji Promocyjnej

Minipiłka za 1 grosz

 

Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (22-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 §3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§4

 

Promocja trwa w dniach 2-31 marca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

 

§5

 

Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych GO Sport oraz na stronie internetowej www.go-sport.pl.

 

 §6

 

Promocja minipiłka za 1 grosz obowiązuje wyłącznie przy zakupie obuwia piłkarskiego firmy Adidas z nowej kolekcji Mutator Pack, w cenie 199 zł i wyższej.

 

§7

 

Lista produktów, których dotyczy promocja:

 

Buty:

 

ADIDAS            1475209

ADIDAS            1475211

ADIDAS            1475212

ADIDAS            1475213

ADIDAS            1475215

ADIDAS            1475366

ADIDAS            1475367

ADIDAS            1475369

ADIDAS            1475370

ADIDAS            1475378

ADIDAS            1475381

ADIDAS            1475382

 

Minipiłki:

 

MINI PILKI       ADIDAS            1461420          MESSI MINI 3A19 BIALY          DY2469            54,99

MINI PILKI       ADIDAS            1474905          UNIFO MINI 1A20 INNY          FH7342            54,99

MINI PILKI       ADIDAS            1475390          MESSI MINI A20 INNY             FL7028             54,99

MINI PILKI       ADIDAS            1475391          FINALE IST MINI 1A20 INNY    FH7348            54,99

§8

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami i z bonami programu lojalnościowego FeelGood.

 

§9

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

§10

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§11

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

§12

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

§13

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci Go Sport, w którym dokonano zakupu danych produktów.

 

§14

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§15

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu

 

 §16

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

§17

 

Prawo zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji przysługuje wyłącznie w przypadku zwrotu wszystkich produktów objętych promocją.

Sprzedawca oznaczy dowód zakupu produktów w ramach promocji poprzez przystawienie na tymże dowodzie pieczątki z napisem „AKCJA SPECJALNA”.

Sprzedawca zweryfikuje prawo do zwrotu na podstawie dowodu zakupu oznaczonego wyżej wymienioną pieczątką.

 

§18

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§19

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

§20

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§21

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§22

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych Go Sport objętych Promocją.