Regulamin Akcji Promocyjnej

Rabat -20% na Walentynki

 

 

Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (22-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

 

Warunki Promocji

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§ 2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 § 3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§ 4

 

Promocja trwa w dniach 13-16 lutego 2020 r.

 

§ 5

 

Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych GO Sport oraz na stronie internetowej www.go-sport.pl.

 

§ 6

 

Promocja -20% obowiązuje przy zakupie minimum 2 nieprzecenionych produktów z kategorii tekstylia i buty damskie oraz męskie. Rabat dotyczy produktów nieprzecenionych.

 

§ 7

 

Lista rodzin produktów, których dotyczy promocja:

 

3120R

3098R

3023R

3114R

3094R

3095R

3025R

3118R

3122R

3129R

3142R

3140R

3121R

3111R

3125R

3124R

3115R

3138R

3091R

3088R

3093R

3085R

3092R

3089R

3087R

3097R

3099R

3096R

3137R

3112R

3141R

3126R

3076R

3074R

3075R

3145R

3143R

3127R

3084R

3090R

3132R

3135R

3123R

3144R

3086R

3082R

3081R

3113R

3119R

3130R

3134R

3083R

3133R

3078R

3131R

3128R

3072R

3073R

3128T

3129T

3130T

3131T

3173T

3174T

3175T

3176T

3177T

3178T

3179T

3180T

3181T

3182T

3183T

3184T

3185T

3186T

3187T

3188T

3189T

3190T

3191T

3192T

3193T

3194T

3195T

3196T

3197T

3198T

3199T

3200T

3201T

3202T

3203T

3204T

3205T

3206T

3207T

3208T

3209T

3210T

3056S

3057S

3061S

3062S

3063S

3065S

3066S

3069S

3070S

3074S

3075S

3077S

3078S

3080S

3081S

3082S

3086S

3087S

3088S

3089S

3103S

3104S

3105S

3106S

3107S

3113S

3119S

Z3/3018S

Z3/3019S

Z3/3022S

Z3/3025S

Z3/3027S

Z3/3029S

Z3/3043S

Z3/3044S

Z3/3045S

Z3/3046S

Z3/3051S

Z3/3052S

Z3/3053S

Z3/3054S

3132T

3133T

3134T

3135T

3136T

3137T

3138T

3139T

3140T

3141T

3142T

3143T

3144T

3145T

3146T

3147T

3148T

3149T

               Z3/3054T             

               Z3/3055T             

               Z3/3059T             

             Z3/3065T           

§ 8

 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami i z bonami programu lojalnościowego FeelGood.

 

§ 9

 

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

§ 10

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§ 11

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

§ 12

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

§ 13

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy wysłać drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem na adres mailowy sklep@go-sport.pl.

 

§ 14

 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§ 15

 

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

 § 16

 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 17

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

§ 18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§ 19

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§ 20

 

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora.