Regulamin Akcji Promocyjnej "Stylowe Zakupy" - jesień 2019

 

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260; NIP: 9511861015 , REGON 013125125 (dalej „Organizator”).

 

Warunki Promocji

 

§ 1

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

§ 2

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 

 

§ 3

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

 

§ 4

Kupony rabatowe zamieszczone w październikowym (10/2019) magazynie „Twój STYL” (na rynku 12 września 2019 roku) i w październikowym (19/2019) magazynie „SHOW” (na rynku 16 września 2019), będą realizowane w sklepach w dniach 27-29 września 2019 roku, a w przypadku usług w dniach 27 września – 5 października 2019 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu/, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych w dniach 27 września – 1 października 2019 roku.

  

§ 5

Promocja odbywa się na stronie www.go-sport.pl i w sklepach stacjonarnych sieci GO Sport.

 

§ 6

Promocja dotyczy wyłącznie produktów nieprzecenionych, z wyłączeniem rowerów i sprzętu fitness. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Zniżka naliczana jest po wprowadzeniu kodu rabatowego w koszuku (pole "Kod promocyjny").

§ 7

Rabat 20% obowiązuje przy zakupie dowolnego produktu nieprzecenionego (obowiązują wyłączenia z §6). Zniżka zostanie naliczona także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 2, 3, 4, 5 … etc. produktów.

 

§ 9

Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani bonami programu lojalnościowego FeelGood.

 

§ 10

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

§ 11

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

§ 12

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 

 

§ 13

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego GO Sport.

§ 14

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem.

 

§ 15

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

 

§ 16

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 

 

§ 17

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie zgodnie z regulaminem GO Sport.

 

§ 18 

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania drogą telefoniczną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przekazana do Uczestnika telefonicznie lub wiadomością mailową na wskazany adres/telefon w piśmie zawierającym reklamację.

 

§19

Wszelkie pytania związane z Promocjami powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta GO Sport.

 

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

§ 21

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

§ 22

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny na stronie www.go-sport.pl/regulamin-stylowe-zakupy