GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 28 marca
2018 roku następujących zmian Regulaminu PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „FEELGOOD

 

 

 1. Do § 7 Regulaminu dodano ust. 6 i 7 o następującym brzmieniu:

 

 • 7

6. Towary zakupione w sklepie GO SPORT Outlet w CH PTAK w Rzgowie nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży możliwe jest wyłącznie w przypadku wykazanej przez Klienta niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

 1. Towary zakupione w sklepie GO SPORT Outlet w CH PTAK w Rzgowie, z zastrzeżeniem kategorii towarów przewidzianych w zdaniu drugim niniejszego ustępu, można wymienić w ciągu 15 dni, na inny towar w tej samej cenie lub droższy za dopłatą. Następujące towary: bielizna, majtki, biustonosze, skarpety, stroje kąpielowe, akcesoria do włosów, nie podlegają wymianie."

 

 

 1. Do § 8 Regulaminu dodano ust. 9 o następującym brzmieniu:
 • 8

„9. Bon Rabatowy można wykorzystać w każdym sklepie stacjonarnym GO SPORT, z wyjątkiem sklepu GO SPORT Outlet w CH PTAK w Rzgowie."

 

 1. 14 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 

 • 14

"1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2011 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Programu."

 

 1. W pozostałej części Regulamin pozostaje bez zmian.
 2. Niniejsze zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie od 26 marca 2018 r.

 

Regulamin programu lojalnościowego
"FEELGOOD!"

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest GO Sport Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 179, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028260, NIP 951-18-61-015, z opłaconym kapitałem zakładowym w kwocie 47.500.000,00 złotych.

 

ROZDZIAŁ 2

DEFINICJE

 • 1

Używane w Regulaminie określenia odpowiednio oznaczają:

 1. ORGANIZATOR GO Sport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. PROGRAM – Program lojalnościowy, którego warunki określa niniejszy Regulamin, kierowany do obecnych i przyszłych klientów Organizatora;
 3. INFOLINIA – dedykowany numer telefoniczny, pod którym można uzyskać informacje dotyczące Programu, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00;
 4. FORMULARZ APLIKACYJNY – formularz, który należy wypełnić, podpisać i przekazać Organizatorowi, aby stać się uczestnikiem programu lojalnościowego FeelGood!;
 5. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i przystąpiła do programu;
 6. KARTA „FeelGood!” – karta programu lojalnościowego FeelGood! wystawiana przez Organizatora i przekazywana Uczestnikowi, zawierająca numer identyfikacyjny z kodem kreskowym pozwalającym na przyporządkowanie Karty do Uczestnika;
 7. KONTO OSOBISTE – konto na dedykowanym przez Organizatora serwerze, przyporządkowane do Karty FeelGood!, pozwalające w szczególności na: odnotowywanie zakupów Uczestnika, sprawdzenie liczby Punktów Lojalnościowych zarejestrowanych na Karcie, operację na własnych danych osobowych;
 8. PUNKTY LOJALNOŚCIOWE – punkty przyznawane Uczestnikowi za zakupy w sklepach Organizatora;
 9. BON RABATOWY – Bon uprawniający do zniżki w sklepach Organizatora.

 

ROZDZIAŁ 3

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

 • 2
 1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która dokonała zakupów w sklepie Organizatora oraz wyraziła wolę przystąpienia do Programu, wypełniła wszystkie pola obowiązkowe Formularza Aplikacyjnego, podpisała go i przekazała Organizatorowi, a dokonywanych lub zamierzonych zakupów w sklepie Organizatora nie realizuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę FeelGood!
 3. Formularz Aplikacyjny zawiera następujące informacje:
  • Imię i nazwisko;
  • Płeć;
  • Adres korespondencyjny;
  • E-Mail;
  • Nr telefonu komórkowego;
  • Data urodzenia;
  • Data przystąpienia do Programu.
 4. Podpis pod Formularzem Aplikacyjnym jest czytelny; zawiera imię i nazwisko.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w Programie Feelgood! Uczestnikowi, który wypełnił Formularz Zgłoszeniowy w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, nie złożył podpisu lub nie zaznaczył zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z uczestnictwem w Programie FeelGood!

 

 • 3

Organizator jest uprawniony do usunięcia konta Uczestnika oraz znajdujących się na nim Punktów Lojalnościowych, jeżeli Uczestnik nie przeprowadzi z wykorzystaniem Karty FeelGood! żadnej transakcji w sklepie Organizatora przez okres kolejnych 12 miesięcy.

 

ROZDZIAŁ 4

KARTA FEELGOOD!

 

 • 4
 1. Karta FeelGood! jest kartą służącą identyfikacji Uczestnika i zapewniającą udział w Programie.
 2. Karta FeelGood! umożliwia Uczestnikowi zbieranie Punktów Lojalnościowych.
 3. Karta FeelGood! nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U2002.169.1385) w szczególności nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
 4. Karta FeelGood! wydawana jest Uczestnikowi w chwili przekazania wypełnionego danymi obowiązkowymi Formularza Aplikacyjnego Organizatorowi i dokonywania płatności za zakupione w sklepie Organizatora artykuły.
 5. Na Karcie FeelGood! w sposób trwały umieszczony jest unikatowy numer karty z kodem kreskowym umożliwiający przypisanie Karty konkretnemu Uczestnikowi i służy jego identyfikacji w kontaktach z Infolinią.
 • 5
 1. Karta FeelGood! jest własnością Organizatora, Uczestnik jest jej posiadaczem i może jej używać celem realizacji swoich uprawnień wynikających z niniejszego Programu.
 2. W razie kradzieży, zagubienia lub zniszczenia Karty FeelGood!, Uczestnik zobowiązany jest zgłosić to zdarzenie telefonicznie na numer Infolinii.
 3. Zgłoszenie kradzieży, zagubienia lub zniszczenia Karty FeelGood! uprawnia Uczestnika do otrzymania nowej Karty FeelGood! oraz powoduje zachowanie Punktów Lojalnościowych zebranych przez Uczestnika przed tym zdarzeniem.
 4. Nowa Karta FeelGood! zostanie wysłana przez Organizatora na adres korespondencyjny Uczestnika.

 

ROZDZIAŁ 5

KONTO OSOBISTE

 

 • 6
 1. Każdy Uczestnik należący do Programu jest uprawniony do korzystania z własnego konta w serwisie feelgood.go-sport.pl.
 2. Logując się do Konta, Uczestnik wpisuje w pole login, numer swojej Karty FeelGood!. Po upływie miesiąca od momentu przystąpienia do Programu, w pole login może wpisać adres e-mail, który podał na Formularzu Zgłoszeniowym. Przy pierwszym logowaniu, hasłem do konta jest kod pocztowy adresu korespondencyjnego Uczestnika. Uczestnik może zmienić hasło, po pierwszym logowaniu.
 3. Konto Osobiste zapewnia Uczestnikowi:
  • możliwość podglądu dokonanych z wykorzystaniem Karty FeelGood! transakcji w sklepach Organizatora;
  • możliwość podglądu ilości zebranych Punktów Lojalnościowych;
  • możliwość wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wprowadzenia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych, wprowadzenia lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144 poz. 1204, ze zm.).

 

 

ROZDZIAŁ 6

PUNKTY LOJALNOŚCIOWE I BONY RABATOWE

 

 • 7
 1. Organizator przyznaje Punkty Lojalnościowe z tytułu każdego zakupu w sklepie Organizatora według przelicznika 1 złoty = 1 punkt pod warunkiem okazania Karty FeelGood! i jej zeskanowania podczas transakcji.
 2. Wyżej opisany przelicznik może być czasowo zmieniony w przypadku prowadzenia przez Organizatora ograniczonych w czasie akcji promocyjnych.
 3. Za zakupy dokonane przed otrzymaniem Karty FeelGood! nie są przyznawane Punkty Lojalnościowe.
 4. Punkty nie mogą zostać wymienione na gotówkę.
 5. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, z konta Uczestnika zostają odjęte punkty, które Uczestnik wcześniej otrzymał z tytułu zakupu zwracanego towaru. Uczestnik zobowiązany jest okazać personelowi sklepu, zarówno dowód zakupu zwracanego towaru, jak i Kartę FeelGood!
 6. Towary zakupione w sklepie GO SPORT OUTLET w CH KAROLINKA w Opolu nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży możliwe jest wyłącznie w przypadku wykazanej przez Klienta niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 7. Towary zakupione w sklepie GO SPORT OUTLET w CH KAROLINKA w Opolu, z zastrzeżeniem kategorii towarów przewidzianych w zdaniu drugim niniejszego ustępu, można wymienić w ciągu 7 dni, na inny towar w tej samej cenie lub droższy za dopłatą. Następujące towary: bielizna, majtki, biustonosze, skarpety, stroje kąpielowe, akcesoria do włosów, nie podlegają wymianie.
 • 8
 1. Po każdorazowym zebraniu 450 Punktów Lojalnościowych Uczestnik otrzymuje na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, adres e-mail, załącznik zawierający Bon Rabatowy do wydrukowania, uprawniający do 15% upustu na cały asortyment dostępny w sklepach Organizatora za wyjątkiem asortymentu przecenionego, biorącego udział w czasowych akcjach promocyjnych oraz za wyjątkiem innych produktów wyraźnie oznaczonych przez Organizatora, jako produkty wyłączone z Programu w szczególności produkty oznaczone jako „Najniższa cena”. Bon Rabatowy może zostać wysłany przez Organizatora alternatywnie sms’em na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub z wykorzystaniem innych, alternatywnych środków elektronicznych, w szczególności takich, jak aplikacje na urządzenia mobilne. Uczestnicy, którzy nie podali w Formularzu Zgłoszeniowym adresu e-mail, winni w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, uzupełnić daną w postaci adresu e-mail. Uzupełnienie takie możliwe będzie poprzez konto uczestnika na stronie feelgood.go-sport.pl. Do czasu uzupełnienia danych w postaci adresu e-mail, jednak nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, Uczestnik otrzymuje Bon Rabatowy na swój adres korespondencyjny wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym wypełnionym przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 2. Bon Rabatowy może być zrealizowany jedynie za jednoczesnym okazaniem Karty FeelGood!
 3. Bon Rabatowy może być zrealizowany w każdym sklepie Organizatora w Polsce w ciągu 2 miesięcy od daty jego wystawienia.
 4. Wystawienie Uczestnikowi Programu Bonu Rabatowego, powoduje pomniejszenie salda konta Uczestnika o 450 punktów.
 5. Bon Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Zebranie wielokrotności 450 punktów, nie pociąga za sobą otrzymania jednorazowo więcej niż jednego Bonu Rabatowego.
 7. Przy jednej transakcji można zrealizować tylko jeden Bon Rabatowy.
 8. Opisane powyżej zasady mogą być czasowo zmienione, w przypadku prowadzenia przez Organizatora ograniczonych w czasie akcji promocyjnych.
 9. Bon Rabatowy można wykorzystać w każdym sklepie stacjonarnym GO SPORT, z wyjątkiem sklepu GO SPORT OUTLET w CH KAROLINKA w Opolu oraz GO SPORT OUTLET w CH PTAK w Rzgowie.

ROZDZIAŁ 7

DANE OSOBOWE I UPOWAŻNIENIE DO ICH PRZETWARZANIA

 

 • 9
 1. W celu przystąpienia do Programu konieczne jest podanie przez Uczestnika danych osobowych: imię i nazwisko; płeć; adres zamieszkania; adres korespondencyjny; mail; nr telefonu komórkowego.
 2. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego Formularza Aplikacyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści tego dokumentu przez Organizatora (uzyskującego tym samym status Administratora danych osobowych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3. Organizator powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Organizator jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Każdy Uczestnik jest uprawniony żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 6. Każdy Uczestnik uprawniony jest do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, ustawy o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ 8

INFOLINIA

 

 • 10
 1. Infolinia jest linią telefoniczną o numerze: 22 290 40 30, dedykowaną przez Organizatora do kontaktów w sprawach związanych z Programem,
 2. Infolinia jest czynna w dni robocze, od godziny 9:00 do 17:00.
 3. Poprzez kontakt z Infolinią Uczestnik może:
 • uzyskać wszelkie informacje związane z Programem;
 • zgłaszać fakt kradzieży, zgubienia, zniszczenia Karty FeelGood!;
 • zgłaszać reklamacje w zakresie funkcjonowania Programu FeelGood!;
 • uzupełniać, uaktualniać, dokonywać sprostowania danych osobowych,

 

 

ROZDZIAŁ 9

REKLAMACJE

 

 • 11
 1. Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu FeelGood!, przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu.
 2. Reklamacje można składać telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią lub pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na adres: feelgood@mail.go-sport.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie adres poczty elektronicznej).
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Organizator otrzymał reklamację.
 5. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez użytkownika a w przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej, pisemnie na adres korespondencyjny Uczestnika.

 

ROZDZIAŁ 10

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

 • 12
  1. Uczestnik ma prawo, w każdym czasie, zrezygnować z udziału w Programie.
  2. Uczestnik powinien o rezygnacji poinformować Organizatora pisemnie na adres Organizatora:

GO SPORT Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z dopiskiem: FeelGood!.

 1. Rezygnacja oznacza likwidację Konta Osobistego, dezaktywację Karty FeelGood!, niemożność skorzystania z Punktów Lojalnościowych i z posiadanych Bonów Rabatowych.
 2. Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, tudzież zgody na otrzymywanie informacji handlowej – w rozumieniu § 9 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Karta FeelGood! winna zostać zniszczona przez Uczestnika lub zwrócona Organizatorowi.

 

Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 13
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Programu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom, co najmniej 30 dni przed jego wejściem w życie, poprzez ogłoszenie na stronie Organizatora go-sport.pl oraz poprzez rozesłanie nowej wersji Regulaminu na adresy e-mail Uczestników.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, informacja o tym zostanie przekazana Uczestnikom, co najmniej 120 dni przed takim zawieszeniem lub zakończeniem, poprzez stosowne ogłoszenie na stronie Organizatora go-sport.pl oraz poprzez umieszczenie takiej informacji w widocznych i ogólnodostępnych miejscach w sklepach Organizatora.
 4. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu, Punkty Lojalnościowe zebrane i niewykorzystane przez Uczestnika, jak również Bon Rabatowy mogą zostać wykorzystane w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia lub zawieszenia Programu.
 • 14
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2011 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Programu.
 2. Uczestnictwo w Programie nie rodzi po stronie Organizatora innych zobowiązań poza tymi, które zostały wyraźnie wskazane w niniejszym regulaminie.