GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu
z dniem 10 stycznia 2022 roku
następujących zmian DO

Regulaminu ZWROTÓW I WYMIAN TOWARÓW
ZAKUPIONYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH
SIECI GO SPORT POLSKA

 

Zmieniają się postanowienia Rozdziału 3 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu dotyczące zasad zwrotu Towaru w przypadku zakupienia go w zamian za bony płatnicze, kupony lub karty podarunkowe, w tym „Benefit” lub „Sodexo” („Karta Podarunkowa”), w ten sposób, że Klientowi będzie przysługiwało prawo zwrotu zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem zwrotu zapłaconej za ten Towar ceny jedynie na Kartę Podarunkową. 

 

A w związku z czym jednolity tekst regulaminu

od dnia 10 stycznia 2022 roku jest następujący:

 

Regulaminu ZWROTÓW I WYMIAN TOWARÓW

ZAKUPIONYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH

SIECI GO SPORT POLSKA

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady, zakres i warunki zwrotów oraz wymian pełnowartościowych Towarów zakupionych przez Klientów w Sklepach Stacjonarnych Go Sport na terenie całego kraju należących do Go Sport Polska.

 

ROZDZIAŁ 2

DEFINICJE

Używane w Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – zespół rozwiązujący problemy, odpowiadający na pytania Klientów oraz realizujący inne kwestie określone w niniejszym Regulaminie, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr 22 290 40 30 lub mailowo pisząc na adres sklep@mail.go-sport.pl;
 2. Dowód Zakupu – dokument wydany Klientowi w momencie zakupu, określony w Rozdziale 5 ust. 1 Regulaminu, stanowiący podstawę zwrotu lub wymiany Towaru;
 3. Go Sport Polska Go Sport Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 179, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028260, NIP 951-18-61-015, REGON: 013125125, z kapitałem zakładowym w kwocie 47.500.000,00 PLN;
 4. Klient – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która dokonała zakupu Towaru w Sklepie Stacjonarnym;
 5. Regulamin – niniejszych Regulamin zwrotów i wymian towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych sieci Go Sport Polska;
 6. Sklepy Stacjonarne – sieć sklepów stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należąca do Go Sport Polska;
 7. Towar – towar konsumpcyjny będący rzeczą ruchomą zakupioną przez Klienta w Sklepie Stacjonarnym.

 

ROZDZIAŁ 3

ZAKRES REGULAMINU

 1. Zwroty i wymiany Towarów dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu odbywają się za dobrowolną zgodą Go Sport Polska.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy zwrotu i wymiany wyłącznie pełnowartościowych Towarów zakupionych w Sklepach Stacjonarnych. Przez Towar pełnowartościowy należy rozumieć Towar, który spełnia jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
 3. jest zgodny z zawartą umową sprzedaży,
 4. jest nowy i nieużywany, nie posiada jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności musi być czysty, nie może być uszkodzony ani uprany,
 5. posiada oryginalne oznakowanie i przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (np. metki wewnętrzne oraz oryginalne metki i zawieszki papierowe, metki zewnętrzne), w które zaopatrzony był Towar w chwili zakupu; oznaczenia takie muszą być oryginalne i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru,
 6. powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, jeżeli w momencie sprzedaży był zapakowany,
 7. nie był zakupiony w ramach akcji promocyjnej lub programu, które wykluczają możliwość zwrotu lub wymiany (informacja na temat braku możliwości zwrotu lub wymiany może zostać podana w regulaminie danej akcji).
 8. Zwrotowi albo wymianie w oparciu o niniejszy Regulamin nie podlegają następujące Towary: bielizna (staniki, majtki), topy fitness, skarpetki, kostiumy kąpielowe damskie, męskie i dziecięce, akcesoria do włosów oraz artykuły spożywcze, w tym suplementy diety.
 9. W przypadku, gdy płatność za dany Towar nastąpiła bonami płatniczym, kuponami lub kartami podarunkowymi, w tym „Benefit” oraz „Sodexo”, lub innymi dokumentami o podobnym charakterze (dalej: „Karta Podarunkowa”), Klientowi przysługuje prawo do zwrotu Towaru z tym zastrzeżeniem, że w takim wypadku zwrot ceny zapłaconej za Towar może nastąpić tylko na Kartę Podarunkową.
 10. W przypadku, gdy Klient chce dokonać wymiany Towaru, za który płatność nastąpiła Kartą Podarunkową, Klient powinien dokonać zwrotu Towaru z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, a następnie zakupu kolejnego Towaru.
 11. Zwroty i wymiana przyjmowane są zarówno od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz od osób prawnych.
 12. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do zwrotów Towarów w ramach roszczeń reklamacyjnych składanych przez Klientów w reżimie rękojmi przy sprzedaży albo gwarancji. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ 4

TERMIN I MIEJSCE DOKONANIA ZWROTU ALBO WYMIANY TOWARU

 1. Termin, w którym Klient może dokonać zwrotu albo wymiany Towaru, wynosi 30 dni kalendarzowych i jest liczony od dnia zakupu danego Towaru (decyduje data na paragonie fiskalnym albo fakturze VAT).
 2. Po upływie terminu 30 dni kalendarzowych od dnia jego zakupu zwroty albo wymiany Towarów nie mogą być przyjmowane w żadnych okolicznościach. Brak zwrotu albo wymiany Towaru w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym jest równoznaczne z utratą możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Towar należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego Sklepu Stacjonarnego na terenie kraju w godzinach otwarcia dla Klientów danej placówki, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu albo wymiany Towaru. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu albo wymiany Towarów, w tym jego dostarczenia do Sklepu Stacjonarnego.

 

ROZDZIAŁ 5

PODSTAWA DOKONANIA ZWROTU ALBO WYMIANY TOWARU

 1. Podstawą dokonania przez Klienta zwrotu albo wymiany Towaru jest Dowód Zakupu wydany Klientowi w momencie zakupu, :
 2. oryginał paragonu fiskalnego;
 3. kopia paragonu fiskalnego potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu – gdy oryginał paragonu fiskalnego został już zwrócony sprzedawcy Sklepu Stacjonarnego w związku ze wcześniejszym zwrotem albo wymianą przez Klienta innych Towarów ujętych na tym paragonie;
 4. faktura VAT.
 5. Najpóźniej wraz ze zwracanym albo wymienianym Towarem Klient zobowiązany jest przedłożyć sprzedawcy Sklepu Stacjonarnego Dowód Zakupu, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu albo wymiany Towaru. 
 6. W przypadku zwrotu albo wymiany Towaru zakupionego w ramach programu FeelGood!, podczas dokonywania zwrotu albo wymiany Towaru Klient zobowiązany jest okazać sprzedawcy Sklepu Stacjonarnego oprócz Dowodu Zakupu również Kartę FeelGood!, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu albo wymiany Towaru. Zwrot albo wymiana Towaru zakupionego w ramach programu FeelGood! skutkuje odpowiednim rozliczeniem punktów lojalnościowych i przyznanych rabatów, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego FeelGood!.

 

ROZDZIAŁ 6

PRZYJMOWANIE ZWROTÓW I WYMIANY TOWARU

 1. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu albo wymiany Towaru, sprzedawcy Sklepu Stacjonarnego uprawnieni są do weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Zwrot/wymiana Towaru nastąpi dopiero po jego dostarczeniu przez Klienta Towaru oraz potwierdzeniu spełnienia innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient nie ma obowiązku podawania przyczyny zwrotu albo wymiany Towaru, a jej wskazanie nie ma wpływu na przyjęcie zwrotu albo wymiany.
 3. W razie uznania przez Go Sport Polska, że Towar spełnia warunki zwrotu albo wymiany opisane w niniejszym Regulaminie, sprzedawca Sklepu Stacjonarnego odbierze od Klienta Towar, a także wydany Klientowi w momencie zakupu Dowód Zakupu.
 4. Każdorazowo na Dowodzie Zakupu dotyczącym zwracanego albo wymienianego Towaru sprzedawca Sklepu Stacjonarnego przystawia pieczątkę „Zwrot” albo „Wymiana”, pod którą Klient ma obowiązek się podpisać. W przypadku zwrotu – oryginał Dowodu Zakupu zwracanego Towaru pozostaje w Sklepie Stacjonarnym, a w przypadku wymiany – oryginał Dowodu Zakupu wymienianego Towaru pozostaje w Sklepie Stacjonarnym, a Klient otrzymuje nowy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 5. Zwrot albo wymiana Towaru powinny zostać udokumentowane poprzez podpisanie przez Klienta oraz sprzedawcę Sklepu Stacjonarnego dokumentu w formie zwrotu do paragonu fiskalnego lub zwrotu do faktury VAT.
 6. Jeśli na paragonie dotyczącym zwracanego albo wymienianego Towaru znajdują się inne Towary, nie będące przedmiotem zwrotu albo wymiany, sprzedawca Sklepu Stacjonarnego wykreśla zwracany Towar, składa podpis, kopiuje paragon albo fakturę VAT, podpisuje kserokopię, opieczętowuje pieczątką „Za zgodność z oryginałem” i przekazuje ją Klientowi. W takiej sytuacji kopia paragonu fiskalnego albo faktury VAT winna być traktowana na równi z oryginalnym Dowodem Zakupów.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO ZWROTU CENY

 1. Po pozytywnym zweryfikowaniu spełniania warunków zwrotu określonych w niniejszym Regulaminie oraz dostarczeniu przez Klienta Towaru, następuje zwrot ceny zapłaconej za Towar na rzecz Klienta.
 2. Za zwrócony Towar Klient otrzyma równowartość ceny wskazanej w Dowodzie Zakupu w gotówce lub bezgotówkowo na kartę płatniczą, w zależności od pierwotnej formy płatności dokonanej przez Klienta. Jeżeli zwracany Towar został zakupiony za gotówkę – zwrot ceny nastąpi w gotówce, jeżeli zaś zwracany Towar został zakupiony przy płatności kartą płatniczą – zwrot ceny nastąpi bezgotówkowo na kartę płatniczą.
 3. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru gotówki lub zwrotu na kartę płatniczą własnoręcznym podpisem i datą na odpowiednich dokumentach (paragon fiskalny lub potwierdzenie z terminala).
 4. Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku uzależnienia formy zwrotu ceny od pierwotnej formy płatności w sytuacjach wyjątkowych określonych przez Go Sport Polska, takich jak awaria terminali płatniczych.
 5. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków opisanych w niniejszym Regulaminie nie został spełniony, następuje odmowa przyjęcia zwrotu i dokonania zwrotu ceny Towaru.

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO WYMIANY TOWARU

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu właściwe dla zwrotu Towaru stosuje się odpowiednio do wymiany Towaru.
 2. Przy zachowaniu odpowiednio powyższych warunków dotyczących zwrotu Towarów, Klientom przysługuje możliwość dokonania wymiany Towaru na inny wybrany przez Klienta, znajdujący się w chwili wymiany w aktualnym asortymencie danego Sklepu Stacjonarnego.
 3. Wymiana może nastąpić na Towar tańszy lub droższy od Towaru wymienianego.
 4. W przypadku wymiany Towaru, gdy ceny Towarów różnią się, Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy w cenie bądź należny jest mu odpowiedni zwrot pozostałej części ceny. Zwrot pozostałej części ceny następuje na zasadach określonych w Rozdziale 7.

 

ROZDZIAŁ 9

REKLAMACJE

 1. Prawo do składania reklamacji w zakresie zwrotów i wymiany Towarów można składać kontaktując się z BOK telefonicznie na nr: 22 290 40 30 lub drogą mailową na adres: sklep@mail.go-sport.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jej wystąpienia oraz dane Klienta (w tym jego imię, nazwisko i adres e-mail).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Go Sport Polska otrzymał reklamację.
 4. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Go Sport Polska poinformuje Klienta o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Klienta.

 

ROZDZIAŁ 10

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 1. Poprzez kontakt z BOK Klient może uzyskać wszelkie informacje związane ze zwrotem i wymianą Towarów w Sklepach Stacjonarnych.
 2. Z BOK można się kontaktować telefonicznie na numer: 22 290 40 30 lub mailowo na adres: sklep@mail.go-sport.pl w celu uzyskania informacji dotyczących zwrotów i wymian w Sklepach Stacjonarnych.
 3. BOK jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 17:00.

 

ROZDZIAŁ 11

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów ujawnionych w trakcie zwrotu albo wymiany Towaru jest Go Sport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 179, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028260, NIP: 951-18-61-015, REGON:
 2. Go Sport Polska wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres Go Sport Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa lub na adres e-mail: daneosobowe@mail.go-sport.pl.
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. zwrotu albo wymiany Towarów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Go Sport Polska, przez który należy rozumieć ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń pomiędzy Klientem a Go Sport Polska (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Go Sport Polska, w tym dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami Go Sport Polska. Ponadto, dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Go Sport Polska nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu.
 8. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Każdej osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Go Sport Polska danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Go Sport Polska.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Go Sport Polska lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe są w punkcie 2 powyżej).
 11. Każdemu Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

ROZDZIAŁ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
 2. Go Sport Polska zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Klientów, tj. poprzez stosowne ogłoszenia na stronie internetowej go-sport.pl oraz w Sklepach Stacjonarnych.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie udostępniony Klientom przed jego wejściem w życie z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Regulamin jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta, w Sklepach Stacjonarnych oraz na stronie internetowej go-sport.pl.